۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۸, جمعه

کلوتريمازول‌ -CLOTRIMAZOLE


موارد مصرف‌: کلوتريمازول‌ در درمان‌کانديدياز ناشي‌ از کانديدا آلبيکنس‌ و سايرگونه‌هاي‌ کانديدا، کچلي‌ بدن‌ و ران‌ و پاناشي‌ از تريکوفيتون‌ روبروم‌، تريکوفيتون‌منتاگروفيس‌، اپيدرموفيتون‌ فلوکوزوم‌ وميکروسپوروم‌ کانيس‌، تيناورسيکالر(ناشي‌ از پيتي‌روسپوروم‌)، اريپکولار(مالاسزيا فورفور) و در درمان‌ عفونت‌قارچي‌ اطراف‌ ناخن‌ و کچلي‌ ريش‌ و سرمصرف‌ مي‌شود.
مکانيسم‌ اثر: کلوتريمازول‌ ساخت‌ارگوسترول‌ را مهار کرده‌ و با آسيب‌رساندن‌ به‌ غشاء سلولي‌ قارچ‌ و تغيير درنفوذپذيري‌ آن‌، باعث‌ خروج‌ عناصرضروري‌ داخل‌ سلولي‌ مي‌گردد. اين‌ داروهمچنين‌ ساخت‌ تري‌گليسيريدها وفسفوليپيدها را توسط قارچ‌ مهار مي‌کند.کلوتريمازول‌ باعث‌ افزايش‌ غلظت‌هيدروژن‌ پراکسايد داخل‌ سلول‌ قارچ‌ شده‌که‌ باعث‌ نکروز سلولي‌ و از بين‌ رفتن‌عناصر داخل‌ سلولي‌ مي‌شود. اين‌ دارومانع‌ تبديل‌ بلاستوسپورها به‌ شکل‌ ميسلي‌فعال‌ در کانديدا آلبيکنس‌ مي‌شود.
فارماکوکينتيک کلوتريمازول‌: جذب‌ سيستميک‌ اين‌ داروبعد از مصرف‌ پوستي‌ کم‌ است‌ ولي‌ بعد ازمصرف‌ از راه‌ مهبل‌ به‌ ميزان‌ 10 ـ 3 درصدجذب‌ مي‌شود.
هشدارها: از تماس‌ دارو با چشم‌ خودداري‌شود.
نکات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ رعايت‌ نکات‌ بهداشتي‌مانند استفاده‌ از لباس‌ زيرنخي‌ و يا استفاده‌از کاندوم‌ در هنگام‌ آمیزش جنسی به‌ درمان‌ کمک‌مي‌کند. 2 ـ در صورت‌ مصرف‌ دارو براي‌ درمان‌کانديدياز، از به‌کار بردن‌ پانسمان‌ بسته‌ درموضع‌ خودداري‌ شود. 3 ـ در صورت‌ عدم‌ پاسخ‌ به‌ درمان‌ بعد ازاطمينان‌ از عدم‌ وجود ساير پاتوژنها، دوره‌درمان‌ ممکن‌ است‌ مجددا تکرار شود.
مقدار مصرف‌: موضعي‌ ـ روزي‌ 2 بار صبح‌و عصر از محلول‌ يا کرم‌ بر روي‌ موضع‌ماليده‌ شود.
قرص‌ واژينال‌ ـ در بيماران‌ غير حامله‌200mg/day ترجيلا قبل‌ از خواب‌ به‌ مدت‌3 روز يا 100mg/day به‌ مدت‌ 7 روزاستعمال‌ مي‌گردد.
کرم‌ واژينال‌ ـ مقدار 50mg/day يک‌اپليکاتور از کرم‌ يک‌ درصدترجيحا قبل‌ ازخواب‌ به‌ مدت‌ 14 ـ 6 روز استعمال‌مي‌شود.
اشکال‌ دارويي‌:
Topical Cream: 1%
Topical Solution: 1%
Vaginal Cream: 1%
Vaginal Tablet: 100mg

هیچ نظری موجود نیست: