۱۳۸۷ آبان ۴, شنبه

پشت درهای دانشگاه

در اغلب تحقیقات و نظرسنجی ها، در مورد علت ادامۀ تحصیل در مقاطع عالی، بخش قابل توجهی از دانشجویان پاسخ می دهند:" رفتن به دانشگاه، حداقل چهار سال ما را مشغول می کند، اگر دانشگاه نرویم، چکار کنیم"...
آمارها همگی نشان از بالا رفتن شمار بیکاران فارغ التحصیل در ایران دارد و نظر به اینکه نزدیک به دو میلیون دانشجو در دانشگاههای ایران مشغول به تحصیل هستند، این میزان قطعاً افزایش خواهد یافت.
سیاست های آموزش عالی، بزعم اغلب کارشناسان این حوزه نادرست است. پذیرش دانشجو بدون توجه به نیازهای بازار کار در ایران از عواملی است که به بیکاران مدرک دار می افزاید. بیکارانی که غالباً سخت تن به مشاغلی خارج از دایرۀ تحصیل شان می دهند و این امر، تحطیل کردگان را وادار می کند که دست به مهاجرت بزنند. مسأله ای که به گفتۀ علی رنجی پور، روزنامه نگار در حوزۀ آموزش عالی ایران، در بین دانشجویان سطح بالا در رشته های خاص بسیار رایج است.
وی می گوید:" توسعۀ فضاهای آموزش عالی بدون توجه به نیازهای جامعه، بسیار فراگیر بوده است و دانشگاههای متعدد نظیر آزاد، علمی-کاربردی یا پیام نور، دانشجویان بسیاری جذب کرده اند، ما تنها کارکردی این دانشگاهها، ارائۀ مدرک بوده است"...24/10/2008

هیچ نظری موجود نیست: